Price: €8.50

Ingredients

  • Pomodoro - Mozzarella - Melanzane fritte - Spianata calabra - Pecorino